Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik

BÖLÜM 1 : GİRİŞ

1.1. GİRİŞ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile verisi işlenen kişilerin verilerinin korunması konusu
her şirket için temel bir ihtiyaç haline geldi. Bu yüzden,
kişilerin özel hayatlarına ve bilgilerine erişmeye azami özen gösterilmesinin yanı sıra
ve bu konuda etkin ve caydırıcı önlemler almak, müşterilerimize karşı şeffaf olmak,
potansiyel müşteriler, ziyaretçiler, şirket yetkilileri, işbirliği yaptığımız tüm taraf ve kurumlar,
kısacası, doğrudan veya dolaylı olarak sevdiğimiz kişiler
verileri olan şirketimizle iletişime geçin.
Sürecimiz, şirket veri politikamızın ana hedefidir.

Şirketimiz bu Politika ile kuralları belirlemekte ve uygulamaktadır.
kişisel verilerin şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde işlenmesine yöneliktir.

1.2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu politikanın temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde verisi işlenen kişilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel haklarının ve özgürlüklerinin korunması ve bu anlamda her türlü faaliyetinin şeffaflığının sağlanmasıdır. Şirketimizin kamuya açıklanması yoluyla.

Bu politika hükümlerinin kapsamı, verilerini doğrudan veya dolaylı olarak işlediğimiz kişilerin tüm kişisel verileridir.

1.3. POLİTİKANIN UYGULANMASI

Yürürlükteki mevzuat ile politikamız arasında uyumsuzluk olması durumunda, öncelikle yürürlükteki mevzuat uygulanacaktır ve aynı konuda bu ana politika dışında daha spesifik amaçlara yönelik başka bir politika veya düzenleme olması durumunda öncelikle özel hükümler içeren maddeler esas alınacaktır. uygulanacak. Bu politika ve ilgili mevzuat ile çelişen diğer politika ve belgelerin hükümleri uygulanmayacaktır.

2. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AİT GENEL İLKELER

2.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uyum

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Radissonbet.com, verileri işlerken GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. verileri hukuka ve iyi niyet kurallarına göre en yüksek hassasiyet ve kontrol ile işlemektedir.

2.1.2 Doğru ve gerektiğinde güncel olmak

Kişilere ait veriler için yeniliğin gerekli olduğu hallerde işlenen verilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Radissonbet.com, GSR Technology N.V tarafından işletilmekte olup, işlenen verilerin doğruluğunu her işleme aşamasında kontrol etmekte ve gerektiğinde güncel tutmak için gerekli hazırlıkları yapmaktadır.

2.1.3 Belirli, Açık ve Meşru amaçlar için İşleme

Verilerin işlenmesi sırasında hangi verilerin ne kadarının işlendiği ve hangi amaçla işlendiği açık ve hukuken hukuken meşru olmalıdır. Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. verileri yalnızca meşru amaçlar için işler ve bu işleme sırasında elde edilecek verilerin belirli olmasına özen gösterir. Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. elde edilen bilgilerin farklı amaçlar için kullanılmaması ve herhangi bir yanlış anlamaya yol açmaması için verileri açık ve net bir şekilde işler.

2.1.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Veriler, işlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla kontrollü bir şekilde işlenmelidir. Radissonbet.com, verileri işlerken, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, yalnızca veri sahiplerinin verilerini ölçülü, sınırlı ve yalnızca işlendikleri amaçla bağlantılı olarak işlemektedir.

2.1.5 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli görülen süre kadar muhafaza etme

İşlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirtilen süre veya ilgili amaç süresi dolduktan sonra azami koruma sağlanarak işlem görmelidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. kişisel verileri bu sürelerle sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre öngörülmemişse veya verilerin daha fazla saklanması için hukuki bir sebep yoksa, Radissonbet.com GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olduğu sürece muhafaza etmektedir. Böylece veri sahiplerinin güvenliği maksimum düzeyde sağlanmaktadır. (Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 6.4)

2.2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

2.2.1 Kişisel Verileri İşleme Koşulları

Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, veri sahiplerine ait verileri kanuna ve aşağıdaki ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemektedir.

Genel Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları

Genel Veri Kavramı: Radissonbet.com tarafından işlenen her türlü kişisel veri kavramı, bu bölümde belirtilen özel nitelikli veri kategorisine girmeyen, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, genel kişisel veri kategorisini oluşturmaktadır.

Genel Şart: İlgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez.

İstisnalar: Aşağıdaki koşullardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

Kanunda açıkça belirtilmiştir.

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuken geçerli olmayan kişinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesinin zorunlu olması.

İlgili kişi tarafından duyurulur.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliğine ilişkin mahkûmiyetlerine, biyometrik ve genetik verileri ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verileri, tıbbi durum, cinsel yaşam.

Genel Şart: Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

İstisnalar ve Özel Durumlar: Birinci fıkrada belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirketimiz, özel nitelikli sağlık sorunlarına ilişkin kayıtların tutulmasına ilişkin olarak, özel nitelikli verilerin işlenmesinde ve saklanmasında ilgili veri sahiplerinin açık rızasını almaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması amacıyla sır saklama yükümlülüğü altındaki kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. ilgili kişinin açık rızası.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurulunun Şartları: Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması zorunludur.

BÖLÜM 3: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca GSR Technology N.V tarafından işletilen Radissonbet.com, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetlerine göre her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Veri sorumluları ve veri işleyenler, öğrendikleri kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Radissonbet.com'a teknik konularda gerekli eğitimler verilmiş, GSR Technology N.V. Radissonbet.com, GSR Technology N.V.'nin ilgili departmanı tarafından işletilmektedir ve bu konuda sözleşmeli hukuk danışmanlığı koordinasyon içinde çalışmaktadır.

3.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler

Radissonbet.com tarafından alınan başlıca teknik ve idari tedbirler, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için GSR Technology N.V. tarafından yürütülmektedir:

GSR Technology N.V. tarafından yürütülen Radissonbet.com bünyesinde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri teknik sistemler tarafından denetlenmekte ve ilgili kişilere raporlanmaktadır.

Radissonbet.com'un iş birimleri tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri GSR Technology N.V. tarafından yürütülmekte olup; bu faaliyetlerin 6698 sayılı Kanun'da aranan kişisel veri işleme hükümlerine uygunluğunu teminen yerine getirilmesi gereken şartlar her departman ve ilgili birim tarafından yürütülen faaliyet özelinde özel olarak belirlenmiştir.

İlgili birimler için hazırlanan kanun ve prosedürlere uyumun sağlanması idari tedbirler, şirket içi politikalar ve eğitimler ile uygulanmaktadır.

3.1.2. Yasa Dışı Erişimi Önlemek İçin Alınan Tedbirler

Radissonbet.com, GSR Technology N.V tarafından işletilmektedir

2.2.1 Kişisel Verileri İşleme Koşulları

Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, veri sahiplerine ait verileri kanuna ve aşağıdaki ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemektedir.

Genel Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları

Genel Veri Kavramı: Radissonbet.com tarafından işlenen her türlü kişisel veri kavramı, bu bölümde belirtilen özel nitelikli veri kategorisine girmeyen, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, genel kişisel veri kategorisini oluşturmaktadır.

Genel Şart: İlgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez.

İstisnalar: Aşağıdaki koşullardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

Kanunda açıkça belirtilmiştir.

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuken geçerli olmayan kişinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesinin zorunlu olması.

İlgili kişi tarafından duyurulur.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliğine ilişkin mahkûmiyetlerine, biyometrik ve genetik verileri ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verileri, tıbbi durum, cinsel yaşam.

Genel Şart: Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

İstisnalar ve Özel Durumlar: Birinci fıkrada belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirketimiz, özel nitelikli sağlık sorunlarına ilişkin kayıtların tutulmasına ilişkin olarak, özel nitelikli verilerin işlenmesinde ve saklanmasında ilgili veri sahiplerinin açık rızasını almaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması amacıyla sır saklama yükümlülüğü altındaki kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. ilgili kişinin açık rızası.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurulunun Şartları: Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması zorunludur.

BÖLÜM 3: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca GSR Technology N.V tarafından işletilen Radissonbet.com, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetlerine göre her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Veri sorumluları ve veri işleyenler, öğrendikleri kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Radissonbet.com'a teknik konularda gerekli eğitimler verilmiş, GSR Technology N.V. Radissonbet.com, GSR Technology N.V.'nin ilgili departmanı tarafından işletilmektedir ve bu konuda sözleşmeli hukuk danışmanlığı koordinasyon içinde çalışmaktadır.

3.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler

Radissonbet.com tarafından alınan başlıca teknik ve idari tedbirler, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için GSR Technology N.V. tarafından yürütülmektedir:

GSR Technology N.V. tarafından yürütülen Radissonbet.com bünyesinde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri teknik sistemler tarafından denetlenmekte ve ilgili kişilere raporlanmaktadır.

Radissonbet.com'un iş birimleri tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri GSR Technology N.V. tarafından yürütülmekte olup; bu faaliyetlerin 6698 sayılı Kanun'da aranan kişisel veri işleme hükümlerine uygunluğunu teminen yerine getirilmesi gereken şartlar her departman ve ilgili birim tarafından yürütülen faaliyet özelinde özel olarak belirlenmiştir.

İlgili birimler için hazırlanan kanun ve prosedürlere uyumun sağlanması idari tedbirler, şirket içi politikalar ve eğitimler ile uygulanmaktadır.

3.1.2. Yasa Dışı Erişimi Önlemek İçin Alınan Tedbirler

Radissonbet.com, GSR Technology N.V tarafından işletilmektedir

BEŞİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 4 104. maddesi uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirir.

Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. Maddeleri (bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1.5) uyarınca işletilmekte olup, politika tarafından yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıdaki kişi kategorilerine aktarabilir:

(i) İş ortakları,

(ii) Tedarikçiler,

(iii) Ortak şirketler,

(iv) Hissedarlar,

(v) Yetkililer,

(vi) Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

(vii) Kanunen yetkili özel hukuk kişileri

Şirketin.

Yukarıda belirtilen kişilerin hangi kapsamda ve hangi amaçla veri aktarımı yaptıkları aşağıda belirtilmiştir.

Veri Aktarımının Tanım Amacı
Anonim Şirketler Şirketler Devirler
şirketlerin katılımını gerektiren her türlü ticari ve organizasyonel tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yapılır.
Pay Sahipleri Şirkete ortak olan gerçek kişiler İlgili mevzuat hükümlerine göre,
şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamındaki faaliyetlerinin amaçları ile sınırlıdır.
Şirket Yetkileri Şirket yönetim kurulu İlgili mevzuat hükümleri gereğince devir, şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi, en üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim amaçları ile sınırlıdır.
üyeler ve diğer yetkili gerçek kişiler
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından talep edilen amaç
ilgili kamu kurum ve kuruluşları yasal yetkileri dahilinde
Kanunen Yetkili Özel Kişi Tedarikçiler İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel kişiler Transfer, ilgili özel kişilerin yasal yetkileri kapsamında talep ettikleri amaçla sınırlıdır.

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatları doğrultusunda şirkete sözleşme esasına göre hizmet sağlayan taraflar. Şirketin tedarikçiden aldığı ve şirketin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan hizmetlerin şirkete sunulmasını sağlamak

BÖLÜM 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLAMA SÜRELERİ ve VERİ ENVANTERİ

6.1. Radissonbet.com'un sorumluluğu GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir.

Radissonbet.com, Kaya Richard J. Beaujon Z/N Landhuis Joonchi II, Curaçao adresinde 155130 numara ile kayıtlı GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. Bu web sitesi Curaçao eGaming (Curaçao eGaming tarafından verilen Curaçao lisansı No. 1668 JAZ) tarafından lisanslanmıştır ve denetlenmektedir.

6.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6.2.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve İmhası

Kişisel verilerin silinmesi, yönetmeliğin 8. maddesinde “kişisel verilerin hiçbir şekilde ilgili kullanıcılar için ulaşılamaz ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır.

Kişisel verilerin imhası, yönetmeliğin 9. maddesinde “kişisel verilerin hiçbir şekilde hiç kimse tarafından ulaşılamaz, kurtarılamaz ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır.

6.2.2. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri

a) Uygulama Türü Bulut Tabanlı Hizmet Olarak Çözümler (Office 365, Salesforce vb.)

Sil komutu verilerek bulut sistemindeki veriler silinir. İşlem yapılırken ilgili kullanıcının bulut sistem üzerinde silinen verileri geri getirme yetkisi bulunmamaktadır.

b) Kağıt Medya Üzerindeki Kişisel Veriler

Kâğıt ortamdaki kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinmektedir. Karartma işlemi, ilgili belgedeki kişisel veriler mümkün olduğunca kesilecek, teknolojik çözümlerle geri yüklenemeyecek ve okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcıya görünmez hale getirilecek şekilde yapılır.

c) Merkezi Sunucu Üzerindeki Office Dosyaları

İşletim sistemindeki silme komutu ile dosya silinir veya ilgili kullanıcının dosyanın bulunduğu dizindeki erişim hakları kaldırılır.

d) Taşınabilir Ortamdaki Kişisel Veriler

Flash tabanlı depolama ortamlarındaki kişisel veriler şifreli olarak saklanmakta ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinmektedir.

e) Veritabanları

Kişisel verileri içeren ilgili satırlar veri tabanı komutları ile silinmektedir. Söz konusu işlem yapılırken ilgili kullanıcı veritabanı yöneticisi değildir.

6.2.3. Kişisel Veri İmha Yöntemleri

a) Fiziksel İmha

Kişisel veriler, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilir. Bu tür veriler yok edilirken, kişisel verilerin daha sonra kullanılmayacak şekilde fiziksel olarak yok edilmesi uygulanmaktadır.

b) Manyetikliği giderme

Manyetik ortamın özel bir cihazdan geçirilerek yüksek bir manyetik alana maruz bırakılarak verilerin anlaşılmaz ve okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

c) Kağıt Medya

Bu ortamdaki yok etme işlemleri, kağıtların parçalama ve kırpma makineleri ile akıl almaz boyutlara getirilerek yok edilmesi yöntemleridir.

6.2.4. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Yönetmelik 10. maddesinde kişisel verilerin anonim hale getirilmesi “kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse bile kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır.

6.2.4.1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri

a) Maskeleme

Verileri işlenen veri sahiplerinin farklı nitelikleri veya özellikleri ortadan kaldırılarak veya silinerek anonimleştirme yöntemi sağlanmaktadır.

Örnek: Kişisel Veri Sahibinin kimliğinin tespit edilmesini sağlayan TC Kimlik Numarası vb. bilgilerin çıkarılması suretiyle veri sahibinin tespitinin engellenmesi.

b)Veri Karıştırma, Permütasyon

Bu yöntem, sistemde verisi bulunan veri sahiplerinin bazı bilgilerinin yerini değiştirerek verinin anonim hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Örnek: Çalışan bilgilerinde ana kategori olarak kabul edilen verinin yanına alt değerli bilgiler taşınarak Kişisel Veri Sahibinin tanınmamasını sağlamak.

c) Veri Türetme

Sistemdeki verilerdeki değişkenlerin belirli bir oranda eklenmesi veya çıkarılması ile bilgilerin tespit edilemez veya tanımlanamaz hale gelmesi sağlanır.

Örnek: Veri sahibinin ikametgahının ayrıntılı olarak açıklanması yerine sadece kişisel veri sahibinin yaşadığı mahalle veya ilçenin belirtilmesi.

d) Toplama

İlgili kişisel verilerin belirli bir değerden daha genel bir değere dönüştürülmesi süreci. Bu yöntemle veriler genelleştirilmekte ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilgisiz hale getirilmektedir.

Örnek: Çalışanların yaşadığı mahalleleri belirtmek yerine, X mahallesinde kaç çalışanın yaşadığını belirtmek.

6.2.4.2. Radissonbet.com, GSR Technology N.V.'nin Anonimleştirme Yöntemini Seçme Prosedürü tarafından işletilmektedir.

Yukarıda açıklanan anonimleştirme yöntemlerinden bir veya birkaçı, işbu politikanın ilgili tüm mevzuata ve Radissonbet.com'un iş hayatında GSR Technology N.V. Komite hakkında ayrıntılı bilgi bir önceki bölümde açıklanmıştır. (bkz. bölüm 4)

Seçilecek anonimleştirme yöntemi, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak komite tarafından belirlenir:

Verilerin doğası

Verilerin boyutu

Verilerin fiziksel ortamlardaki yapısı

Veri çeşitliliği

Verilerin işlenme amacı

Anonimleştirme, bu Politika'nın kişisel veri envanteri bölümlerinde belirtilen saklama süreleri ve ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

6.3. DEPOLAMA SÜRESİ

Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, kişisel verileri ilgili tüm mevzuatta belirlenen sürelerle veri envanterinde saklamaktadır.

Bu sürelere ilişkin ilgili mevzuatta belirlenen herhangi bir sürenin bulunmaması halinde GSR Technology N.V. Şirketin içinde bulunduğu sektörden kaynaklanan mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan ve depolamaya gerek kalmadığında yukarıda açıklanan şekillerde silinir veya yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme ve saklanma amacının ortadan kalkması ve kişisel verilere ilişkin ilgili tüm mevzuatta belirlenen süreler ile Şirketimizin bu Politikada belirlediği esaslar (bkz. bölüm 2.2.1 (e) ve (f)) geçmişse, kişisel ileride doğabilecek her türlü hukuki ihtilaflarda kullanılmak üzere de veriler saklanabilmektedir. Bu bölümde belirtilen kişisel veriler sadece hukuki ihtilaflarda kullanılmak üzere saklanmakta olup, başka bir amaçla kullanılamaz. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Radissonbet.com tarafından öngörülen tüm tedbir ve önlemler GSR Technology N.V tarafından işletilmektedir.

Örneğin, sözleşmenin haksız feshi nedeniyle işyerinden ayrılan işçi aleyhine açılacak davada yetkili mahkemenin belirlenmesi için işçinin yerleşim yerinin tespiti için veri sistemindeki bilgilerin kullanılması bu kapsamda değerlendirilebilir. dürbün. (Yukarıdaki açıklamaların kapsamı verilen örnekle sınırlı değildir.)

6.4. KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ

KVKK Yönetmeliği ile Radissonbet.com bünyesinde her departmanda ayrı ayrı işlenen verilerin GSR Technology N.V. ve Veri Sorumlusu Sicili toplanmakta ve silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri mevzuat ve şirket politikası gereği yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yönetmelikteki tanıma göre kişisel veri envanterinde bulunması gerekenler:

i. Kişisel Veri İşleme Amaçları

ii. Veri Kategorisi

iii. Aktarılan alıcı grubu ve ilgili kişi grubu ile ilişkilendirilerek oluşturulan kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan azami süreler

iv. Yabancı ülkelere devredilmesi öngörülen şahsi süreler

v. Alınan veri güvenliği önlemleri

Yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak kişisel verilerle yapılacak işlemlere ilişkin bilgiler ilgili envanterde toplanacaktır. Envanter içerikleri kanun ve mevzuata uygun olarak şirketimizin kendi menfaatleri doğrultusunda Word, Excel gibi dijital ortamlarda saklanabileceği gibi, dijital ortamda saklanamayan içerikler de kağıt ortamlarda saklanabilmektedir.

Kişisel veri envanterinde 6. bölümde açıklanan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi işlemleri Radissonbet.com GSR Technology N.V. tarafından veya Radissonbet.com tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından GSR Technology N.V.

6.4.1. Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması

Kişisel Veri Envanteri'nin hazırlanma usulüne ilişkin ilgili mevzuatta hüküm bulunması halinde, Radissonbet.com tarafından hazırlanacak kişisel veri envanteri, bu hükümlere istinaden GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. Kişisel Veri Envanterinin hazırlanma yöntemine ilişkin ilgili mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Şirketimiz, kendi iç çalışma disiplini ve iş süreçlerini dikkate alarak kişisel veri envanterini hangi yöntemle hazırlayacağını seçmekte serbesttir.

7. BÖLÜM: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

7.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Radissonbet.com, GSR Technology N.V tarafından işletilmekte olup, kişisel veri sahiplerinin haklarını değerlendirmek ve kişisel veri sahiplerine gerekli bilgileri sağlamak için KVK Kanunu'nun 13. Maddesi uyarınca gerekli kanalları, iç süreçleri, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri halinde Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, KVK Kurulunca ücret öngörüldüğü takdirde başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınır. Kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verileri KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bunu kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirme, kişisel verilerin aktarıldığı,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. Maddesi 5 uyarınca, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarının kullanılmasına ilişkin taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.

7.1.1. Kişisel Verilere Erişim Hakkı

İlgili kişiler, kişisel verilerine ücretsiz olarak erişme hakkına sahiptir. Şirketin menfaatleri ve meşru veri saklama hakkı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunmakta olup; değiştirme ve silme hakkı saklıdır. Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, ilgili kişiye;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme ve

bu amaçla kullanılıp kullanılmadığı,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme.

7.1.2. Kişisel Verileri Değiştirme veya Silme Hakkı

İlgili kişiler, kişisel verilerini ücretsiz olarak değiştirme veya silme hakkına sahiptir. Bu kapsamda ilgili kişinin;

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasının düzeltilmesini talep etme

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

7.1.3. Kişisel Verilerin Güncelliğinin Sağlanması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması yükümlülüğü bulunmakta olup, bu nedenle kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için ilgili kişinin durum değişikliklerini şirketimize bildirmesi gerekmektedir. -bugüne kadar. Veri değişikliğinin Radissonbet.com GSR Technology N.V. tarafından işletildiği ilgili kişi tarafından yazılı olarak bildirilmediği takdirde, Radissonbet.com GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. güncelleniyor.

7.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca veri sorumlusu;

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi,

• Kişisel verilere yasa dışı erişim,

• Ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak.

Radissonbet.com, Kaya Richard J. Beaujon Z/N Landhuis Joonchi II, Curaçao adresinde 155130 numara ile kayıtlı GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. Bu web sitesi Curaçao eGaming (Curaçao eGaming tarafından verilen Curaçao lisansı No. 1668 JAZ) tarafından lisanslanmıştır ve denetlenmektedir.

Radissonbet.com, Kaya Richard J. Beaujon Z/N Landhuis Joonchi II, Curaçao adresinde 155130 numara ile kayıtlı GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. Bu web sitesi Curaçao eGaming (Curaçao eGaming tarafından verilen Curaçao lisansı No. 1668 JAZ) tarafından lisanslanmıştır ve denetlenmektedir.
Bu web sitesine kaydolmak için kullanıcının Genel Hüküm ve Koşulları kabul etmesi gerekmektedir. Genel Hüküm ve Koşullar'ın güncellenmesi durumunda, mevcut kullanıcılar söz konusu güncellemenin duyurulmasından en az iki hafta sonra yürürlüğe girmesinden önce ürün ve hizmetleri kullanmayı bırakabilirler.

7.3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI TALEP ETMEDİĞİ ŞARTLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca aşağıdaki haller ilgili kanun kapsamı dışında kaldığından, kişisel veri sahipleri bu hallerde aşağıdaki hakları talep edemezler:

• Kişisel verilerin resmi istatistiklerle anonimleştirilerek araştırma, planlama ve istatistiki amaçlarla işlenmesi,

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek kaydıyla sanatsal, tarihi, edebi veya bilimsel amaçlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi veya kişilik hakları ve suç teşkil etmemesi,

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi ve

• Soruşturma, kovuşturma, dava veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı veya icra makamları tarafından kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde zararın tazminini talep etme hakkı dışındaki diğer haklarını ileri süremezler:

• Kişisel verilerin işlenmesinin hukuka aykırı fiil işlenmesinin önlenmesi veya ceza soruşturması için gerekli olması,

• Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kanunların verdiği yetki ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki kamu kuruluşları tarafından disiplin soruşturması veya kovuşturması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi ve denetleyici veya düzenleyici görevlerin yerine getirilmesi.

BÖLÜM 9: Radissonbet.com'DA YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ GSR Technology N.V. TESİSLERİ VE İNTERNET SİTESİNDE YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

BİNA, TESİS TESİSLERİ VE GİRİŞLERDEKİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

Radissonbet.com tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri, GSR Technology N.V.

GSR Technology N.V tarafından işletilmekte olan Radissonbet.com, güvenliğin sağlanması amacıyla bina ve tesislerde güvenlik kameraları ile izleme faaliyetleri, misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik veri işleme faaliyetleri yürütmektedir.

Şirket, kişisel veri işleme işlemlerini güvenlik kameraları kullanmak ve misafir giriş çıkışlarını kaydetmek suretiyle gerçekleştirmektedir.

Radissonbet.com'DA KAMERA İLE GÖZETLEME FAALİYETİ GSR Technology N.V. BİNA, GİRİŞLER VE TESİS İÇİ tarafından yürütülmektedir.

Bu bölümde Radissonbet.com'un GSR Technology N.V. tarafından işletilen kameralı izleme sistemini anlatacağız ve kişisel verilerin, mahremiyetin ve temel insan haklarının nasıl korunduğu hakkında bilgi vereceğiz. Güvenlik kameraları ile gözetleme faaliyeti kapsamında Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir. Şirketin ve diğer kişilerin güvenlikleri ile ilgili çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır.

Kamera İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kameralı izleme faaliyetleri yürütmektedir.

KVK Kanununa Göre Güvenlik Kameraları ile Gözetleme

GSR Technology N.V. tarafından işletilen Radissonbet.com, güvenlik kameraları ile gözetim faaliyetlerinde KVK Kanunu düzenlemelerine uymaktadır. GSR Technology N.V tarafından işletilmekte olan Radissonbet.com, bina ve tesislerde güvenliğin sağlanması amacıyla yürürlükteki ilgili mevzuatta öngörülen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu'nda belirtilen kişisel veri işleme gerekliliklerine uygun olarak gözetim faaliyetleri yürütmektedir.

Kamera İzleme Faaliyetlerinin Duyurusu

KVK Kanunu'nun 10. Maddesi ile kişisel veri sahibi Radissonbet.com'un GSR Technology N.V. tarafından işletildiği konusunda bilgilendirilmektedir. Radissonbet.com'un GSR Technology N.V. tarafından işletildiği genel hususlara ilişkin olarak yapılan açıklamada, birden fazla açıklama yer almaktadır. gözetim faaliyetlerine ilişkin bildirim yöntemi. Bu şekilde kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin zedelenmesinin önlenmesi, şeffaflığın sağlanması ve ilgili kişinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Radissonbet.com tarafından yürütülen kameralı izleme faaliyeti ile ilgili olarak GSR Technology N.V.. tarafından işletilmektedir; Radissonbet.com'da yayınlanan bu Politika, GSR Technology N.V.'nin web sitesi (çevrimiçi Politika düzenlemesi) tarafından işletilmektedir ve gözetim yapılan alanların girişlerine gözetim yapılacağını belirten bir bildirim yazısı asılmaktadır (açıklama yerinde).

Kameralarla Gözetim Faaliyetlerinin Amacı ve Amacın Sınırlılığı

KVK Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca Radissonbet.com, GSR Technology N.V. tarafından işletilmekte olup, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Radissonbet.com tarafından yürütülen video gözetiminin amacı, GSR Technology N.V. tarafından işletilmektedir ve bu Politikada belirtilen amaçlarla sınırlıdır. Bu itibarla güvenlik kamerası kapsama alanı, sayısı ve ne zaman gözetleme yapılacağı, güvenlik amacını gerçekleştirmeye yetecek ve bu amaçla sınırlı olacak şekilde belirlenir. Kişisel mahremiyetin güvenlik hedeflerinden öncelikli olduğu alanlar (örn. tuvaletler) denetlenmez.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kamera ile izleme sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için KVK Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca GSR Technology N.V. tarafından işletilen Radissonbet.com tarafından gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kameralarla İzleme Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

GSR Technology N.V. tarafından işletilen Radissonbet.com'un kameralı izleme faaliyetleri ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin detaylı bilgi, Politika'nın 6.4 “Kişisel Verilerin Saklanma Süresi” başlıklı maddesinde sunulmaktadır.

Gözetim Sonucu Elde Edilen Bilgilere Ulaşabilen Kişiler ve Bu Bilgilerin Aktarıldığı Kişiler

GSR Technology N.V. tarafından yalnızca sınırlı sayıda Radissonbet.com işletilmektedir. Çalışanları, canlı kamera kayıtları ile kaydedilen ve dijital olarak saklanan kayıtlara erişebilir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, eriştikleri verilerin gizliliğini koruyacağını gizlilik taahhüdü ile beyan etmektedir.

ŞİRKET BİNASI, GİRİŞLERİ VE TESİSLERİNE MİSAFİR GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ İZLENMESİ

Şirket güvenliğini sağlamak amacıyla ve bu Politikanın amaçları doğrultusunda, Radissonbet.com'un GSR Technology N.V.

Söz konusu kişisel veri sahipleri, GSR Technology N.V. tarafından işletilen Radissonbet.com tesislerine misafir olarak girildiğinde veya Radissonbet.com GSR Technology N.V. tarafından işletilmeden önce yayınlanan metinler aracılığıyla ad ve soyadlarının elde edilmesi veya aksi takdirde konukların kullanımına sunulur. Misafir giriş ve çıkışlarının takibi amacıyla elde edilen veriler, sadece bu amaçla işlenmekte ve kişisel veriler, fiziksel alanlarda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

ŞİRKET MİSAFİRLERİ VE WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMİNİN KAYITLARININ SAKLANMASI

Radissonbet.com, şirket güvenliğini sağlamak ve bu Politikanın amaçları doğrultusunda GSR Technology N.V tarafından işletilmektedir. bu Kanundan sonra düzenlenen mevzuatın emredici hükümleri.

GSR Technology N.V tarafından işletilen sadece sınırlı sayıda Radissonbet.com çalışanı bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına erişebilir.

Bu kayıtlar sadece yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edildiğinde veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla GSR Technology N.V. Co. tarafından işletilen Radissonbet.com bünyesinde yürütülecek denetim süreçlerinde ve/veya yasal haklarımızı korumak amacıyla işlenmekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. ve Radissonbet.com'un kurulması, GSR Technology N.V.'nin savunma hakları tarafından işletilmektedir.

ŞİRKETİN WEB SİTESİNİ ZİYARET EDENLER

GSR Technology N.V. tarafından işletilen Radissonbet.com'a ait web sitelerinde, bu sitelerin ziyaretçilerinin sitelerdeki ziyaretlerini amaca uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak için site içindeki internet hareketleri teknik yollarla (örn. çerezler) kaydedilmektedir. ziyaretlerinde onlara özelleştirilmiş içerik göstermek ve çevrimiçi reklam faaliyetleri yürütmek.

GSR Technology N.V. tarafından işletilen Radissonbet.com'un bu faaliyetlerine ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar, internet sitelerinin “Şirket Web Sitesi Gizlilik Politikası” metinlerinde yer almaktadır.

BÖLÜM 10: ETKİLİ VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

Radissonbet.com, 26 Mart 2017 tarihinde GSR Technology N.V.e tarafından işletilmektedir. Politikanın tamamı veya bir kısmı güncellenebilir. Politika, GSR Technology N.V. tarafından işletilen Radissonbet.com web sitesinde (www.radissonbet365.com) yayınlanmakta ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin kullanımına sunulmaktadır.

EK-1 : TANIMLAR

Özel Nitelikli Kişisel Veri, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse bile kimliği belirli veya belirlenebilir hiçbir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

Kurum, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu ifade eder.

Veri İşleyen, verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Açık Rıza, belirli bir konuda, bilgiye dayalı olarak özgür irade ile açıklanmış rızayı ifade eder.

Anonim hale getirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İş Ortağı, GSR Technology N.V. tarafından kişisel verilerin aktarıldığı ve Radissonbet.com'un işletildiği şirketleri ifade eder. Ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya ortak şirketlerle birlikte proje yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklıkları kurar. ve her türlü organizasyonel faaliyetler.

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

KVKK Madde 7

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler veri sorumlusu tarafından resen veya talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. ilgili kişi

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin ilgili kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

TCK madde 138

(1) Verileri yok etmekle yükümlü olanlar, kanunlarda öngörülen süreler geçmesine rağmen sistem içindeki görevlerini yerine getirmemeleri halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 21/2/2014-6526/5 md.) Suçun konusu olan verinin Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yok edilmesi veya yok edilmesi gereken veriler olması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. .

¹ MADDE 12- (1) Veri sorumlusu; a) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, c) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

² (3) Veri sorumlusu, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için kendi kurum veya kuruluşunda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

³ MADDE 7- Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler veri sorumlusu tarafından resen veya talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. veri öznesinin
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
4 MADDE 10- (1)-c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
5 MADDE 13- İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya Kurulca belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınır. Veri sorumlusu başvuruyu kabul eder veya reddeder ve durumu ilgilisine yazılı veya elektronik ortamda bildirir. Talebin belirtilmesi durumunda başvurunun uygun bulunması halinde veri sorumlusu gereğini yapar. Başvurunun veri sorumlusunun kusurundan kaynaklanması hâlinde ücret ilgili kişiye iade edilir.