Kara-Para Aklamanın Önlenmesi
Kara Para Aklamanın Önlenmesi Temel Bilgilendirme ve Taahhütlerimiz 


1. Giriş 


1.1. Temel Tanımlar ve Amaçlar 


Platformumuzda finansal işlemler yaparken, kara para aklamanın önlenmesine dair kesin ve net politika ve uygulamalara sahibiz. Yüksek standartlara sahip olduğumuzdan ve yasal yükümlülüklerimizi ciddiye aldığımızdan emin olabilirsiniz. Bu giriş bölümünde, kara para aklamanın ne olduğu ve bunun önlenmesi için neler yaptığımızı özetlemekteyiz. 

1.2 Kara Para Aklama: Temel Tanım 

Kara para aklama (KPA), illegal faaliyetlerden (örneğin, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yolsuzluk, terörizm vb.) elde edilen paraların, yasalmış gibi gösterilerek ekonomiye sürülmesi sürecidir. Bu, fonların orijinal kaynağını gizlemek ve/veya takip edilmesini zorlaştırmak için yapılmaktadır. 

1.3 Kara Para Aklamanın Önlenmesi: Uygulamalar ve Yükümlülükler 

Kara Para Aklamanın Önlenmesi (KPAÖ), suç gelirlerinin ekonomiye girmesini engellemeyi amaçlayan bir dizi yasal ve operasyonel uygulamadır. Bu, genellikle aşağıdaki yükümlülükleri içerir: 

- Yargısal makamlarla tam uyum içinde çalışmak
- Müşteri Tanıma (KYC) prosedürlerini kesin ve etkili bir şekilde uygulamak
- Şüpheli işlemleri tespit etmek, incelemek ve gerektiğinde yetkili makamlara bildirmek
- Oluşturulan risk profillerine göre düzenli izleme ve kontrol uygulamaları yapmak
- Global ve yerel mevzuata uygun bir şekilde hareket etmek
 

Etkili bir Kara Para Aklamanın Önlenmesi programı, yasal çerçeve içerisinde titizlikle uygulanır ve bu konuda yetkili yargısal ve düzenleyici otoritelerle koordinasyon içinde olunur. 2. Yönetmelik 


2.1 Yasal Yükümlülükler ve İş Uygulamaları 

Kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele, sadece etik bir zorunluluk değil, aynı zamanda kesin yasal yükümlülüklerle de desteklenmiştir. Uzaktan oyun sektöründe faaliyet gösteren tüm çalışanlar, belirli koşullar altında yasal yükümlülüğe sahiptir: 

- Bilgi Sahibi Olunduğunda: Eğer bir çalışan, bir müşterinin veya iş ortağının kara para aklama veya terör finansmanı ile ilgili illegal faaliyetlerde bulunduğunu biliyorsa. 

- Şüphe Durumunda: Eğer bir çalışan, belirli bir müşterinin veya iş ortağının kara para aklama veya terör finansmanı faaliyetlerinde bulunabileceğinden şüpheleniyorsa. 

- Makul Gerekçeler: Eğer bir çalışan, belirli bir durum veya işlemle ilgili olarak, yeterli kanıta dayanarak kara para aklama veya terör finansmanı faaliyetlerinin varlığından şüpheleniyorsa. 

Bu tür yükümlülükler genellikle "bilgi veya şüphe temelli raporlama" olarak adlandırılır. Özellikle, yasal yetkililer tarafından talep edilen, risk değerlendirmesi ve sürekli izlemenin risk profilleriyle uyumlu olduğunu gösteren detaylı kayıtların tutulması esastır. 

2.2 Özel Düzenlemeler ve Lisans Bilgileri 

Platformumuz, Curacao Oyun Lisansı gibi uluslararası kabul görmüş lisanslara sahiptir. Bu lisans, işimizin tüm yönlerine kara para aklamanın önlenmesi yükümlülüklerinin dahil edildiğini, ve bu standartlara uygun olarak operasyonlarımızın yürütüldüğünü garanti eder. 

2.3 Risk Temelli Yaklaşım ve Ek Önlemler 

Risk temelli yaklaşım, özellikle yüksek riskli veya potansiyel olarak kara para aklama ihtimali olan durumlar için ekstra dikkat ve önlemleri gerektirir. Bu tür durumlar için müşterilerden, fonların kaynağına dair ayrıntılı beyanlar talep edilebilir. 

Bu bölümde belirtildiği gibi, yasalara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Uyum politikalarımız ve prosedürlerimiz bu yükümlülükleri kesinlikle yerine getirir.3. Suç ve Düzensizlik ile Mücadelede AML Politikası 


3.1 AML Politikamızın Temel İlkeleri ve Uygulamaları 

Kara para aklama (AML) ve terör finansmanı gibi finansal suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmek, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda işimizin sürdürülebilirliği ve itibarı için de kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, aşağıdaki ilkeler ve uygulamalar, AML politikamızın temelini oluşturmaktadır: 

- Yasal Uygunluk ve Kontrol Mekanizmaları: Faaliyet gösterdiğimiz tüm yargı alanlarının yasal ve düzenleyici gereksinimlerini karşılayacak şekilde titiz bir kontrol ve izleme sistemi geliştiriyoruz. 

- Risk Değerlendirmesi: İş modellerimiz ve müşteri portföyümüzü dikkate alarak, en az yılda bir kez olmak üzere sürekli AML risk değerlendirmesi yapmaktayız. Değerlendirme sonuçları, etkili, orantılı ve maliyet-etkin bir risk yönetim yaklaşımı benimsememize olanak sağlar. 

- Üst Yönetim Taahhüdü: AML politikalarının başarısı, üst yönetimin tam anlamıyla taahhüt ve sorumluluk almasına bağlıdır. Bu taahhüt, kaynak tahsisinden, iş uygulamalarının gözden geçirilmesine kadar her alanda hissedilir. 

- Düzenli İzleme ve Güncelleme: Sistemlerimizin ve kontrollerimizin etkinliği, düzenli aralıklarla gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır. 

- Kayıt Tutma: Yasa uygulayıcı kurumlar için gerekli olabilecek her türlü belge ve işlem kaydını, belirlenen süre zarfında saklarız. 

- Çalışan Eğitimi: AML konusunda çalışanlarımızı sürekli eğitim programlarına tabi tutuyoruz. Bu sayede, kara para aklama ve terör finansmanı teşebbüslerini erkenden tespit edebilecek bir farkındalık oluşturuyoruz. 

- Bağımsızlık ve Yetkilendirme: Atanan AML görevlimiz, objektif ve bağımsız bir şekilde çalışabilmek için gereken tüm kaynaklara ve yetkilendirmelere sahiptir. 

Bu politikalar, sadece yasal yükümlülüklerimizi değil, aynı zamanda etik ve sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmemize yardımcı olur. 4. Risk Yönetimi4.1 Yasa ve Düzenlemelere Uyum 


Yönetmelikler dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere tam uyum sağlamak amacıyla kapsamlı risk değerlendirme ve yönetim politika ve prosedürleri oluşturduk. 2007 Kara Para Aklama Yönetmeliği'ne uygun olarak, işletmemizin ve müşteri tabanımızın özgüllüğünü gözeterek risk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz. 

4.2 Risk Değerlendirmesi 

- Risk Tanımlama: İşletmemizi etkileyebilecek kara para aklama ve terör finansmanı risklerini sistematik bir şekilde belirliyoruz.

​​​- Kapsamlı Değerlendirme: Müşteri profili, işlem türleri, coğrafi lokasyonlar ve diğer parametreler ışığında riskleri derinlemesine değerlendiriyoruz. 

4.3 Politika ve Prosedürler 

- Özelleştirilmiş Yaklaşım: Belirlenen risklere göre özel politika ve prosedürler oluşturuyoruz. 

- Kontrol Mekanizmaları: Oluşturulan politika ve prosedürlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gereken kontrol mekanizmalarını yerine getiriyoruz. 

4.4 Sürekli İzleme ve İyileştirme 

- Etkinlik İzleme: Politika ve prosedürlerin işleyişini sürekli olarak izliyor, gerekli iyileştirmeleri zamanında uyguluyoruz. 

- Güncellemeler: Yasa ve düzenlemelerdeki değişiklikleri takip ederek politika ve prosedürlerimizi düzenli olarak güncelliyoruz. 

4.5 Dokümantasyon ve Kayıt Tutma 

- Detaylı Kayıt: Uygulanan politika, prosedür ve kontrol mekanizmaları hakkında ayrıntılı kayıt tutuyoruz. 

- Neden-Sonuç İlişkisi: Hangi tedbirlerin neden alındığı, hangi risklerin nasıl önlendiği konusunda tam bir şeffaflık sağlıyoruz. 

4.6 Üst Yönetim ve Çalışanların Rolü 

- Üst Yönetim Taahhüdü: Risk yönetim stratejisinin başarılı olabilmesi için üst düzey yönetimimiz tam bir taahhüt ve desteğe sahiptir.

- Çalışan İşbirliği: Tüm çalışanlarımız, risk yönetimi politika ve prosedürlerine aktif bir şekilde uyum sağlamakta ve bu konuda düzenli eğitimler almaktadır.

Bu sistematik ve detaylı risk yönetimi yaklaşımı, en yüksek riskin ve etkinin olduğu alanlara odaklanmamıza ve bu riskleri etkin bir şekilde azaltmamıza olanak sağlar.5. Şüpheli Etkinlik 


5.1 Şüpheli Etkinliğin Tanımı 

Şüpheli etkinlik, olağandışı para yatırma işlemleri, aşırı oyun profilleri veya diğer anormal işlemleri içerir. Bu etkinlikler genellikle bir oyuncu ya da müşteri ile ilişkili potansiyel kara para aklama riskini gösterir. 

5.2 Risk İzleme Yaklaşımı 

Oyuncu veya müşteri profilleri üzerinde gelişmiş durum tespiti kontrolleri gerçekleştirecek bir risk izleme yaklaşımı benimsiyoruz. Örnek olarak, aşağıdaki belgeler talep edilebilir: 

- Pasaport veya Kimlik Kartı
- Elektrik Faturası
- Banka Ekstresi
- Diğer Kimlik veya Adres Belgeleri,

Belgelerin 24 Saat içerisinde iletilmemesi durumunda Radissonbet Risk birimi kazanç iptali ve Ana Para iade hakkına sahiptir.

5.3 Gelişmiş Durum Tespiti Kontrolleri 

Bu kontroller, oyuncunun veya müşterinin profiline ve oluşturduğu risk seviyesine göre özelleştirilir. Eğer yukarıda belirttiğimiz belgelerden bir veya birkaçı şüpheli bir etkinlik gösteriyorsa, müşteriyi işaretleyip risk izlemesi yaparız. 

5.4 Raporlama ve İzleme 

- Şüpheli etkinliği belirlediğimizde, yetkili otoritelere zamanında ve eksiksiz bir şekilde raporlama yaparız. 

- Müşteri profilleri ve etkinlikleri düzenli olarak izlenir ve herhangi bir şüpheli eylem veya işlem derhal incelenir. 

5.5 Çalışan Eğitimi 

Çalışanlarımız, şüpheli etkinlikleri tanımlamak ve raporlamak için gereken eğitim ve kaynaklara sahiptir. 

5.2 Şüpheli Etkinlik Raporları (SAR'lar) 

5.2.1 Zorunluluk ve Yasal Yükümlülükler 

Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR), kara para aklama veya terör finansmanı ile ilgili şüpheli etkinlikleri belirlemek için kurumumuz tarafından zorunlu kılınmıştır. Herhangi bir çalışanın, oyuncunun ya da müşterinin bu tür faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgi veya şüphesi varsa, bu durumu hemen Risk Yönetimi Ekibi'ne rapor etmesi gerekmektedir. Bunu yapmayan çalışanlar yasal soruşturmaya ve cezai kovuşturmaya tabi olacaktır. 

5.2.2 Raporda Anonimlik ve Gizlilik 

Maksimum anonimlik ve gizlilik sağlamak için, SAR'lar e-posta yoluyla değil, el yazısıyla ve özel, güvenli bir yöntemle iletilmelidir. Tüm raporlar derhal ve kesin bir gizlilik içinde işlenecektir. 

5.2.3 "Tüyo Verme" Yasakları 

Çalışanlar, ifşa riskini ortadan kaldırmak için, şüpheli faaliyetler veya AML soruşturmaları hakkında dışarıya bilgi sızdırmamalıdır. Bilgi ifşası ('tüyo verme' olarak da bilinir) kesinlikle yasaktır ve ciddi yasal yaptırımları vardır. 

5.2.4 Müşteri Bilgilendirmesi 

Müşteri ya da oyuncu hesapları üzerinde herhangi bir şüpheli etkinlik belirlendiğinde, ilgili hesaplar dondurulabilir ve/veya kapatılabilir. Bu tür durumlarla ilgili olarak müşterilere veya oyunculara önceden bilgi verilmez. Yani, soruşturma sürecinde olan bir müşteri ya da oyuncu, hesabına dair herhangi bir not veya açıklama alamaz. 

5.3 Çalışma Prosedürü ve İzleme Standartları 

5.3.1 Oyuncu Hareketlerinin Gözlemi 

Oyuncuların oyun faaliyetlerini ve mali işlemlerini dikkatle gözlemleyerek, platformda şüpheli etkinliklerin olup olmadığı sürekli olarak denetlenir. Bu denetimler, hem potansiyel kara para aklama faaliyetlerini önlemek hem de müşterilere güvenli bir oyun ortamı sunmak amacıyla yapılır. 

5.3.2 Para Yatırma ve Çekme İşlemlerinin İncelenmesi 

- Para Yatırma Geçmişi: Oyuncunun hesabına yapılan tüm para yatırma işlemleri, şüpheli bir ödeme olup olmadığını belirlemek için dikkatlice incelenir. Bu inceleme sırasında, oyuncunun para yatırma sıklığı ve toplam tutarı, platform genelindeki standart para yatırma davranışlarıyla karşılaştırılır. 

- Oyun Davranışı ve Ciro İncelemesi: Oyuncunun casino içindeki oyun faaliyetlerini değerlendirmek için cirosu incelenir. Bu, oyuncunun platformu yalnızca kumar oynamak için kullandığından ve para transferi yapmak için bir araç olarak kullanmadığından emin olmak için kritiktir. 

5.3.3 Ödeme Yöntemlerinin Standartlaştırılması 

- Orijinal Ödeme Yöntemi: Oyunculardan alınan para, olası bir kara para aklama faaliyetinin önlenmesi adına, orijinal ödeme yöntemine geri iade edilmelidir. Bu, oyuncunun kaynakların kökenini ve varış noktasını takip edebilmesini sağlar. 

5.3.4 Sürekli Eğitim ve Teknolojik Altyapı 

Platform, çalışanlarını sürekli olarak kara para aklama riskleri konusunda eğitir ve teknolojik altyapısını, şüpheli faaliyetleri daha etkili bir şekilde izleyebilmek için sürekli günceller. 

5.4 Para Çekme Prosedürü ve Güvenlik Protokolleri 

5.4.1 AML Risk Girişi ve İnceleme Prosedürü 

Her para çekme talebi geldiğinde, temsilcilerimiz belirlenmiş AML (Anti-Money Laundering/Kara-Para Aklamanın Önlenmesi) protokolleri doğrultusunda Risk Girişi yaparlar. Risk Girişi sırasında, aşağıdaki ana sorular dikkate alınır ve yanıtlanır: 

Oyuncu Bahis Oynadı mı?: Oyuncunun bahis geçmişi detaylı bir şekilde incelenir. 

Ödeme Yöntemi Oyuncuya mı Ait?: Ödeme yönteminin, para çekme işlemini yapacak olan oyuncuya ait olup olmadığı doğrulanır. 

Müşterinin İşlemleri ve Bahisleri Beklentilere Uygun mu?: Müşterinin bahis ve oyun davranışları, geçmiş eylemleri ve belirlenen oyuncu profili ile uyumlu mu değerlendirilir. 

5.4.2 İleri Düzey Güvenlik Kontrolleri 

Herhangi bir şüpheli etkinlik tespit edildiğinde, daha ileri düzey güvenlik kontrolleri gerçekleştirilir. Bu süreçte, oyuncu ile doğrudan iletişime geçilebilir ve ek belgeler talep edilebilir. 

5.4.3 Otoritelerle İşbirliği 

Şüpheli bir etkinlik tespit edilmesi ve iç inceleme sonrasında, durum yetkili otoritelerle paylaşılabilir. Bu durum, yasal yükümlülüklerimiz ve sektörel en iyi uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirilir. 

5.4.4 Eğitim ve Farkındalık 

Tüm çalışanlarımız, bu tip incelemeleri etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için düzenli olarak eğitilmektedir. Ayrıca, eğitim programları düzenli olarak güncellenmektedir. 

5.5 Eskalasyon Süreci ve Uyumluluk Protokolleri 

5.5.1 Eskalasyonun Önemi 

Casino ve spor bahis sektöründe yüksek standartlarda operasyon gerçekleştirmek için yürürlükteki Anti-Money Laundering (AML/Kara-Para Aklamanın Önlenmesi) politikalarına uyum esastır. Eskalasyon süreci, şüpheli faaliyetlerin erken tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bu, hem şirketimizi potansiyel finansal ve yasal risklerden korur hem de farklı yetki alanlarındaki düzenleyici otoritelerle olan uyumluluğumuzu garanti eder. 

5.5.2 Şüpheli Faaliyetlerin Tespiti ve İlerletilmesi 

Bir faaliyetin şüpheli olup olmadığına dair en ufak bir şüphe bile, detaylı bir inceleme için ilgili birimlere yönlendirilmelidir. Bu süreçte: 

1. Faaliyetin detayları kaydedilir ve analiz edilir. 

2. Uygun birimler, konunun derinlemesine incelenmesi için bilgilendirilir. 

3. Gerekli görülen durumlarda, yüksek seviyede yöneticilere veya yetkili otoritelere bilgi aktarılır. 

5.5.3 Cezai Yaptırımlar ve Uyum Riskleri 

Kara para aklama veya terörün finansmanı şüphesini zamanında eskalasyon yapmamak sadece finansal yaptırımlara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin itibarına da zarar verebilir. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızın bu tür şüpheleri derhal üst birimlere bildirmesi esastır. 

5.5.4 Sürekli Eğitim ve Farkındalık 

Eskalasyon süreçlerinin etkili bir şekilde işleyebilmesi için çalışanlarımızı düzenli olarak eğitmekte ve gerekli güncellemeleri sağlamaktayız.  Bu, hem kara para aklamayla mücadelede global en iyi uygulamalarını takip etmemizi sağlamakta hem de çalışanlarımızın bu tür faaliyetleri daha etkin bir şekilde tespit edebilmelerine olanak tanır. 6. Çalışanlar ve Uyumluluk Yönetimi 


6.1 Üst Yönetim 

Üst yönetim, şirketin AML ve CTF politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olup, bu konuda tam bir taahhüt gösterir. Üst yönetim, yasal mevzuat çerçevesinde şu hususlara dikkat eder: 

- Kendi ihmalinden kaynaklanabilecek suçların önlenmesi için aktif rol oynamak. 

- Çalışanlara ve paydaşlara AML ve CTF politikalarının önemini vurgulamak ve eğitimler düzenlemek. 

- İlgili tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak. 

Üst yönetim, kişisel sorumluluğunun farkında olup, Yönetmelikler kapsamındaki suçların işlenmesine rıza gösterme veya suçlara göz yumma durumunda yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini bilir. 

6.2 ÇİLRO (Çalışan İçin Kara Para Aklamayı Raporlama Görevlisi) 

Şirket, AML ve CTF faaliyetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi için atanmış bir ÇİLRO (Çalışan İçin Kara Para Aklamayı Raporlama Görevlisi) belirler. ÇİLRO'nun görev ve sorumlulukları şunlardır: 

- Üst yönetime dönemsel olarak AML ve CTF faaliyetleri hakkında detaylı raporlar hazırlamak. 

- Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR'lar) için birinci kontak noktası olmak ve bu raporları değerlendirmek. 

- 2000 tarihli Suç Gelirleri Yasası ve diğer ilgili yasal düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak. 

- Çalışanlardan gerektiğinde açıklamalar almak ve uygunsa, harici yetkililere raporlamak. 

ÇİLRO, GSR TECHNOLOGY N.V tarafından, yüksek etik ve profesyonel standartlara uygun bir şekilde, bağımsız ve objektif bir pozisyonla görevlendirilir. ÇİLRO, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için yeterli kaynaklara ve yetkilere sahip olmalıdır. 

6.3 Personel Eğitimi ve Farkındalık Yaratma 

Personel eğitimi, şirketin kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele stratejisinin temel bir bileşenidir. Bu bağlamda, şu hususlar özellikle vurgulanır: 

Eğitim Programı: Tüm yeni çalışanlar, işe başlamadan hemen önce veya hemen sonra, Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) ve Terörün Finansmanının Önlenmesi (CTF) politika ve prosedürlerine dair temel bir eğitim alır. Bu, çalışanların şüpheli faaliyetleri nasıl tanıyacakları ve nasıl raporlayacakları konusunda onları bilgilendirir. 

Sürekli Eğitim ve Güncellemeler: Yıllık olarak ya da yasal gereklilikler değiştiğinde, tüm personel güncellenmiş eğitim ve bilgilendirme oturumlarına katılır. Bu oturumlar, sektöre özgü riskleri ve yeni yasal yükümlülükleri ele alır. 

Yüksek Riskli Durumlar ve Özel Eğitim: Özellikle müşteri hizmetleri, finans ve güvenlik departmanları gibi yüksek riskli pozisyonlarda çalışanlar, Siyasi Olarak Maruz Kalan Kişiler (PEP'ler) ve yüksek riskli müşterilere özgü gereksinimler konusunda özel eğitim alır. 

Hukuki Sonuçlar ve Etik Standartlar: Çalışanlar, yasal gereklilikleri kişisel olarak göz ardı etmenin veya şüpheli faaliyetleri bildirmemenin ciddi hukuki ve etik sonuçlar doğurabileceği konusunda bilinçlendirilir. Örneğin, bir müşterinin suç gelirlerini harcamasına göz yummak, cezai veya düzenleyici işlemlerle sonuçlanabilir. 

Proaktif Raporlama: Çalışanlar, şüpheli faaliyetlerin veya anormal işlem modellerinin farkına vardıklarında, bu bilgilerin zamanında ve etkin bir şekilde MLRO'ya (Kara Para Aklamayı Raporlama Görevlisi) iletilmesi gerektiği konusunda eğitilir. 7. Yüksek Riskli Yargı Alanları ve Uygulanan Prosedürler 


Şirketimizin kara para aklama (AML) ve terörün finansmanının önlenmesi (CTF) yaklaşımının merkezinde, yüksek riskli yargı alanlarına yönelik özel bir prosedür ve yaklaşım bulunmaktadır. Bu, uluslararası normları takip eden ve öncelikli olarak risk bazlı bir yaklaşım benimseyen bir stratejidir. 

7.1 Yüksek Riskli Ülkelerin Tanımlanması 

FATF (Mali Eylem Görev Gücü) ve diğer uluslararası kuruluşlar, belirli ülkeleri yüksek riskli olarak sınıflandırabilir. Bu sınıflandırmalar, o ülkelerdeki kara para aklama ve terör finansmanı risklerinin sürekli değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

Bununla birlikte, Kumar Komisyonu gibi yerel otoritelerin rehberliği de dikkate alınır. Bu kurumlar, belirli pazarlardaki riskleri daha yakından tanıyan ve bu pazarlara özgü önerilerde bulunan yerel uzmanlardır. 

7.2 Yüksek Riskli Ülkelere Özgü Prosedürler 

Müşteriler, yüksek riskli bir ülkede kayıtlıysa, geliştirilmiş bir müşteri durum tespiti (EDD) prosedürüne tabi tutulurlar. Bu, daha ayrıntılı müşteri bilgisi toplamayı, belgelerin doğrulanmasını ve kaynakların incelenmesini içerebilir. 

7.3 FATF Listesi ve Güncellemeler 

FATF tarafından belirlenen yüksek riskli ülkelerin güncel listesi düzenli olarak gözden geçirilir ve politikamıza yansıtılır. Bu, şirketin sürekli olarak uluslararası standartlara uygun kalmasını sağlar. 

Şu anda listelenen yüksek riskli ülkeler şunlardır: 

- Afganistan
- Cezayir
- Angola
- Bosna-Hersek
- Ekvador
- Guyana
- Irak
- Lao PDR
- Myanmar
- Panama
- Papua Yeni Gine
- Suriye
- Uganda
- Yemen
- İran
- Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Bu ülkelerin vatandaşlarına veya bu ülkelerde ikamet edenlere kumar hizmeti sunmaktan kaçınılacak ve ilgili hesaplar kapatılacaktır.
 8. Kayıt Tutma ve Denetlenebilirlik 


Şirketimiz, yüksek düzeyde hesap verebilirlik ve şeffaflık için kapsamlı bir kayıt tutma politikası uygular. Bu politika, yasalara ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak, mali suçların önlenmesi için bir iz oluşturmak ve olası yasal sorgulamalarda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. İşte bu politikanın önemli bileşenleri: 

8.1 İzleme ve Delegasyon Kayıtları 

Atanan Kara Para Aklamayı Raporlama Görevlisi (MLRO) tarafından yürütülen tüm uygunluk izleme faaliyetleri, ayrıntılı olarak belgelenecektir. Eğer görevler başka bir yetkiliye veya departmana devredilirse, bu delegasyonun tam detayları ve sebepleri kayıt altına alınacaktır. 

8.2 Raporlama ve İletişim 

MLRO'nun üst yönetime sunduğu tüm raporlar ve öneriler, belgelenir. Bunun yanı sıra, olası yasal sorgulamalarda sunulmak üzere MLRO tarafından alınan ve işlem görmeyen her türlü bilgi, birlikte uygun gerekçelerle, kayıt altına alınacaktır. 

8.3 Müşteri ve İşlem Kayıtları 

Müşteri tanımlama ve doğrulama süreci, müşteri durum tespiti (CDD) ve geliştirilmiş müşteri durum tespiti (EDD) süreçleri detaylı bir şekilde kaydedilir. İş ilişkileri veya ara sıra yapılan işlemlerle ilgili tüm destekleyici kayıtlar, düzenli olarak güncellenir ve saklanır. 

8.4 Eğitim ve Eğitim Sonuçları 

Çalışanların kara para aklama ve terör finansmanını önleme konusunda aldığı tüm eğitimler ve bu eğitimlerin sonuçları, denetlenebilir bir biçimde saklanır. 

8.5 Şüpheli Aktivite Raporları (SAR'lar) 

İç ve dış kaynaklardan alınan tüm SAR'lar, gerektiğinde hızlı bir şekilde incelenebilmek üzere düzenli bir şekilde kayıt altına alınır. 

8.6 Kolluk Kuvvetleri ve NCA İletişimi 

Kara para aklamayı raporlama görevlisi ve kolluk kuvvetleri veya Ulusal Suç Ajansı (NCA) arasında gerçekleşen tüm iletişim, detaylı bir şekilde kaydedilir. Bu, uygun rızaya dayalı kayıtları da içerir.

8.7 Saklama Süreleri 

Tüm kayıtlar, yürürlükteki yasal saklama süreleri boyunca, yüksek güvenlik standartlarına uygun bir şekilde saklanır. 9. Suçlar ve Yasal Yükümlülükler 


Bu bölüm, çalışanlarımızı ve ilgili tarafları, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme (CTF) konularında yasal yükümlülükler ve potansiyel suçlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. İşte bunlar: 

9.1 Şüpheli Faaliyet Bildirmemiş Olmak 

POCA (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası) ve Terörizm Yasaları, şüpheli faaliyetleri belirli yetkililere (genellikle MLRO veya NCA) bildirmeme durumunda suç oluşturur. 

9.2 Yükümlülüklere Uymamak 

Eğer bir çalışan, şüpheli bir faaliyette bulunduğuna dair bilgileri yetkililere rapor etmezse, bu kişi yasal soruşturmaya tabi tutulabilir. 

9.3 Bilgi İfşası ve Tipping-Off 

Çalışanlar, bir şüpheli faaliyet raporunun (SAR) yapıldığına dair bilgileri veya bir POCA veya Terörizm Yasası kapsamındaki soruşturmanın yürütüldüğü bilgileri açıklarsa, yasalar kapsamında suç işlemiş olurlar. 

9.4 Belgelerin Değiştirilmesi veya İmhası 

Çalışanlar, devam eden bir soruşturma ile ilgili belgeleri tahrif eder, gizler veya imha ederlerse, bu da suç teşkil eder. 10. Yeni Çalışanlar için İnceleme Prosedürleri 


Şirketimiz, yasal uyumluluk ve kara para aklamayı önleme (AML) politikalarımızı tam anlamıyla uygulayabilmek için yeni işe alınan çalışanlarla ilgili kapsamlı bir inceleme prosedürü uygular. Aşağıda bu prosedürlerin detayları yer almaktadır. 

10.1 Kimlik Kontrolleri 

İlk olarak, her yeni çalışanın reşit olduğunu doğrulamak için uygun kimlik kontrolleri gerçekleştirilir. Bunun için genellikle resmi bir kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi gibi belgeler kullanılır. 

10.2 Bağımsız Referanslar 

Çalışanın kimliği ve geçmişi, en az iki bağımsız referans aracılığıyla doğrulanır. Referanslar genellikle önceki işverenler, eğitim kurumları veya diğer profesyonel bağlantılardan alınır. 

10.3 Arka Plan Kontrolü 

Çalışanın kriminal geçmişi, eğitimi, iş deneyimi ve diğer relevant bilgileri de incelemeye alınır. Gerekirse, bir kriminal geçmiş araştırması da yapılır. 

10.4 Finansal Durum İncelemesi 

Çalışanın finansal geçmişi, borçları, varlıkları ve diğer finansal yükümlülükler dahil olmak üzere değerlendirilir. Bu, çalışanın potansiyel bir finansal suç riski oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için yapılır. 

10.5 Uyum ve Eğitim 

Yeni çalışanlar, şirketin AML ve CTF politikalarına dair temel bir eğitim alır. Bu eğitim süreci, çalışanın uyumunu ve yasal yükümlülüklerini anlamasını sağlar. 11. Ekipmanlarımızı Dahili Suçlardan ve Cezai Kötüye Kullanımdan Koruma 


11.1 Kritik Varlıkların Tanımlanması 

Şirket olarak, dolandırıcılıkla mücadele ve kara para aklamayı önleme faaliyetlerinin temelini, kritik varlıklarımızın korunması oluşturur. Bu varlıklar finansal kaynaklar, müşteri verileri, sunucu ekipmanları ve fikri mülkiyeti içerebilir. 

11.2 Güvenlik Önlemleri 

Sunucularımız Unicept Malta'da yer alır ve katı güvenlik protokollerine tabidir. Bu protokoller, ziyaretçi yönetimi, yangın alarmları, belgelerin güvenli bir şekilde yok edilmesi, kilitli dolaplar ve sürekli güvenlik denetimlerini içerir. 

11.3 Sürekli İzleme ve Denetim 

Oluşturduğumuz bir güvenlik ekibi, tüm ekipmanlar ve süreçler üzerinde sürekli gözetim ve denetim sağlar. Bu, olası bir içeriği suç veya kötüye kullanımı anında tespit etmeye ve önlemeye yardımcı olur. 12. Uyum ve Risk Komitesi 


12.1 Komitenin Oluşumu 

Risk ve uyum konularında şirket içinde bir komite oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu komite, en azından Mali Suçları Araştırma Görevlisi (MLRO) ve Uyum Görevlisi olmak üzere üst yönetimden temsilciler içerecek. 

12.2 Toplantı Sıklığı 

Komite, en az üç ayda bir veya duruma göre daha sık bir şekilde toplanacaktır. Bu toplantılarda, yürütme riskleri, uyum durumu ve gerekli iyileştirmeler ele alınacaktır. 13. Anlaşmalı Olduğumuz Firmaların Güvenilir ve Saygın Olmasını Sağlamak 


13.1 İlkeler ve Standartlar

Tüm anlaşmalı firmalar, yüksek etik ve profesyonel standartlara sahip olmalıdır. Bunun için çeşitli güvenlik ve uyum protokollerine uygunluk zorunludur.

13.2 Güvenlik Politikaları

Tedarikçilerin ve iş ortaklarının, Sistem Erişimi ve Kimlik Doğrulama Kontrolü, Parola Politikası, Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma önlemleri, İzinsiz Girişi Önleme politikası ve Şifreleme Politikası gibi güvenlik protokollerine uyması beklenmektedir.

13.3 Sürekli İzleme

Anlaşmalı olduğumuz firmaların uyum ve güvenilirlik durumları, sürekli olarak izlenir ve değerlendirilir. Herhangi bir uyumsuzluk veya risk durumunda, gerekli tedbirler hızla alınacaktır.

Bu politikalar ve prosedürler, şirketimizin kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını ciddi bir şekilde ele aldığının ve bu konuda gereken tüm önlemleri aldığının bir göstergesidir.Sonuç ve Kapanış

Bu belge, şirketimizin kara para aklama ve terör finansmanını önleme konusundaki ciddi taahhütlerini yansıtmaktadır. Birçok farklı alanda - müşteri kimliğinin doğrulanması, çalışan eğitimi, kayıt tutma, suçların önlenmesi ve dahili suçlardan korunma gibi - uyum sağlama yükümlülüklerimizi ve etik standartlarımızı net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Geliştirdiğimiz prosedürler ve politikalar, sektörel en iyi uygulamalara ve uluslararası yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm personel, iş ortakları ve tedarikçiler bu prosedürlerin ve politikaların farkında olmalı, anlamalı ve uygulamalıdır.

Oluşturduğumuz Uyum ve Risk Komitesi gibi yapılar, bu politikaların ve prosedürlerin sürekli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlayacaktır. Anlaşmalı olduğumuz firmaların güvenilirliği, bu süreçte önemli bir faktördür ve titiz bir inceleme ve izleme sürecinden geçirilmektedir. 

Son olarak, bu politika ve prosedürlerin yalnızca yazılı bir dokümanda kalmaması, aksine şirket kültürünün ve iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olması esastır. Uyum, sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda şirketimizin toplumda güvenilir bir aktör olarak kabul görmesinin de temelidir.​​​​​​